Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Čo vieme (nevieme) o Čadci

Obyvatelia všetkých miest a obcí sú zvyčajne hrdí a majú radi svoje rodisko, či domov. Dúfame, že ani Čadčania nie sú v tom výnimkou. Keď by sme sa hocikoho opýtali, z čoho pramení táto ich hrdosť, nie vždy nájdu uspokojivú odpoveď. A možno ešte horšie by to dopadlo, keby ste začali preverovať, čo vedia o svojom rodisku či pôsobisku alebo bydlisku, hoci je to vo väčšine prípadov to isté mesto.

Pred rokmi sme začali so znalosťami o Čadci oboznamovať žiakov na základných školách prostredníctvom vzdelávacej súťaže Moja rodná Čadca. Pred piatimi rokmi sme pre nich pripravili súbor otázok a odpovedí, v ktorých sú ukryté skoro všetky zaujímavosti o meste.

Časom sme dospeli k poznatku, že by sme to všetko mali pripomínať nielen žiakom, ale aj ich starším súrodencom či nebodaj rodičom, pretože aj pamäť má svoje hranice a nie vždy si natrvalo zachová to, čo by mala. Preto sme sa rozhodli pripraviť a vydať túto príručku- sprievodcu mestom, v ktorej si každý záujemca v zrozumiteľnej a stručnej podobe nájde základné informácie o tomto meste.

S touto príručkou sa v duchu poprechádzame po meste, aby sme si pripomenuli jeho najvýznamnejšie prírodné a historické pamiatky, jeho významných dejateľov, vývoj osídlenia, hospodársky a kultúrne- spoločenský rozvoj, vývoj školstva, zdravotnej starostlivosti a športu.

Kto pozná odpovede na všetky otázky v tejto príručke, môže o sebe bez preháňania povedať, že vie o Čadci všetko podstatné. Kto objaví v týchto vedomostiach nejaké medzery, môže si ich rýchlo zaplniť, pretože pri každej nezodpovedanej otázke je naporúdzi aj správna odpoveď.

Môžete sa dokonca zahrať (v rodinnom kruhu, či s priateľmi) tak, že čísla otázok si budete losovať a ten, kto ich zodpovie najviac, získa vopred dohodnutú odmenu. Otázky možno ohodnotiť bodmi. Aby to bola napínavejšie, kurzívou sú vytlačené otázky, ktoré by mal vedieť každý Čadčan. Kto otázku nezodpovie, stráca bod.

Podčiarknuté otázky sú ťažšie, možno ich hodnotiť dvoma bodmi. Ostatné otázky sú po jednom bode, kto ich nezodpovie, nezíska, ale ani nestráca bod. Ale pri každej otázke si všetci účastníci zopakujú čo- to o Čadci.

Prajeme vám príjemné chvíle, strávené s týmto sprievodcom po našom meste.

Spolok priateľov Čadce

 

Moja rodná /Čadca/
                                        /Otázky na kvízovú súťaž/
Príroda

1. Čadca leží v údolí rieky Kysuce, obklopená dvoma horstvami, ktoré práve táto rieka oddeľuje od seba.

Ktoré sú to horstvá ? (Javorníky, Beskydy)

2. V Čadci má svoje sídlo správa CHKO Kysuce, ktorá dohliada na dodržiavanie ustanovení o ochrane najcennejších prírodných hodnôt na území Javorníkov a Beskýd.

V ktorej miestnej časti Čadce má sídlo CHKO Kysuce ? (Čadečka, pľac U Tomali)

3. Rieka Kysuca má v Čadci za sebou polovicu svojho toku.

Koľko kilometrov meria celý jej tok ?  (66?3 km)

4. Rieka Kysuca je známa tým, že má veľké rozdiely medzi minimálnymi a maximálnymi prietokmi.

Koľkonásobný je tento rozdiel ? Sto, tisíc, tisícpäťsto ? (Tisícpäťsto)

5. Najnižším bodom na území Čadce je údolie Kysuce.

V ktorej miestnej časti je tento najnižší bod ? (Horelica)

6. V Čadci máme okrem krytej plavárne ešte jednu vodnú plochu- rybník.

Kde sa nachádza ? (V Milošovej)

 7. Charakter územia ovplyvňuje jeho horninové zloženie.

Aká hornina prevažuje v geologickom zložení okolitých kopcov ? (pieskovce, ílovce)

8. V Čadci máme viaceré  minerálne pramene. Dva sú vyhlásené na prírodné pamiatky.

Ktoré sú to  ? (Bukovský a a Vojtovský minerálny prameň)   
 
Foto: Bukovský minerálny prameň
 

9. Jeden z pravostranných prítokov Kysuce v Čadci preteká priamo stredom mesta.

Ako sa volá ?  (Rieka)

10. Čadca je zásobovaná vodou z vodárenskej priehrady.

V ktorej obci sa nachádza táto  priehrada? (Nová Bystrica)

11. Jeden z menších prítokov Kysuce, Gabrišovský potok, je skoro po celej dĺžke zakrytý. Jeho prameň sa nachádza pod jedným z čadčianskych sídlisk.

Ktoré sídlisko to je? (Kýčerka)

12. V chotári mesta je niekoľko studničiek, pri ktorých sú kríže alebo iné náboženské symboly. Pri jednej z nich je dokonca kalvária (krížová cesta).

Pri ktorej ? (Snoska)

13. Bukovský a Vojtovský prameň boli vyhlásené za chránené prírodné pamiatky v roku 1973. Tretia prírodná pamiatka neoznačuje prameň, ale horninový útvar. Ktorá je to prírodná pamiatka ? (Kamenné gule v Megonkách)

14. Jeden z potokov, pretekajúcich chotárom Čadce, pramení pod horstvom Polom.

Ktorý potok to je ? (Milošovský potok)

15. Čadca leží v údolí , ktoré vytvárajú štyri horské masívy a päť dolín. Názvy okolitých kopcov pozná každý Čadčan.

Ktorý z nich je najvyšší a koľko meria ? (Chotárny kopec, 904 m)

17. Najznámejšími, priamo z mesta viditeľnými kopcami sú Husárik, Jurošák, Capkov vrch a Kýčera.

Ktorý z nich leží medzi Čadcou a Zákopčím ? Husárik)

18.. V Čadci vtekajú do Kysuce štyri prítoky; dva z pravej a dva z ľavej strany.

Vymenuj ľavostranné prítoky Kysuce v Čadci (Čierňanka, Bukovský potok)

19. Jeden z prítokov Kysuce v Čadci, Čierňanka, priberá pred svojím ústím do Kysuce dva potoky.

Ktoré sú to ? (Milošovský potok, Čadečianka)

20. V chotári Čadce je viacero studničiek, ktorým sa pripisujú uzdravujúce účinky. Pri každej z nich je kaplnka.

 Povedzte, v ktorej časti mesta sa nachádzajú tieto studničky: Večšary (Horelica), Snoska (Čadečka)

21. Priamo do stredu mesta zasahuje   lesný komplex, ktorý významne napomáha kvalite životného prostredia v meste. V posledných rokoch sa mesto snaží vybudovať v ňom lesopark. Ako sa nazýva tento lesný komplex ? (Lány)

 
 
 
História

1. Prvou písomnou zmienkou o Čadci je záznam o riešení sporu medzi valachmi.

 Z ktorého roku teda pochádza tento zápis ?(1565)

2. V najdávnejších dobách si na územie dnešnej Čade robilo nároky aj jedno kniežatstvo z dnešného Sliezska.

V ktorom meste malo sídlo toto kniežatstvo ? (Tešín)

3. Významnou udalosťou v histórii Čadce bolo udelenie   titulu oppidum, čiže mestečko, s právom konať štyri výročné jarmoky a týždenné trhy.

V ktorom roku to bolo ?(1778)

4. Ako sa volala panovníčka, ktorá Čadci udelila tieto práva ? (Mária Terézia)

5. Jedna z terajších mestských častí bola samostatnou obcou.

a) Ktorá časť mesta to je ? (Horelica)

b) V ktorom roku bola pričlenená k Čadci ? (1944) 

6. Najnovšiu históriu mesta počítame od skončenia druhej svetovej vojny. Pre Čadcu sa táto vojna skončila oslobodením Sovietskou armádou.

Povedz dátum tejto udalosti.(1. mája 1945)

7. Koncom 18. storočia sa Čadca stala strediskom tzv. Kysuckého dištriktu feudálneho panstva, ktorému mesto patrilo. 

Ktoré panstvo to bolo ?  (Strečnianske)

8. K najvýznamnejším historickým dátam v meste patrí december roku 1848, keď sa nakrátko stala sídlom SNR .

Ktorí vodcovia Slovenského povstania boli vtedy v Čadci ? (Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban)

 
Foto: Pamätník SNR
 

9. Vodcovia Slovenského povstania v roku 1848 boli ubytovaní v budove vtedajšej fary.

Ako sa volal čadčiansky dekan, ktorý vodcov povstania ubytoval na fare ? (František Xaver Daniš)

10. Keď hovoríme o histórii mesta, nemôžeme zamlčať fakt, že tu pred druhou svetovou vojnou žilo 396 obyvateľov židovskej národnosti, ktorí boli násilne vyvezení do vykynožovacích táborov. Dnes je po nich zachovaná jediná pamiatka- priestor bývalého   bývalom cintoríne, upravený ako parková plocha- Park zmierenia.

Na ktorej ulici sa nachádza ? (Ulica Ľudmily Podjavorinskej)

11. V októbri roku 1938 bola malá časť územia Čadce na Podzávoze obsadená poľským vojskom, ktoré zabralo aj polovicu obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité. Táto okupácia sa skončila dňom, ktorý bol zároveň začiatkom druhej svetovej vojny. 

Ktorý to bol deň ? (1. september 1939)

12. Kysuce sú nateraz rozdelené do dvoch okresov. Najväčší rozvoj však zaznamenali v rokoch, keď boli zjednotené v jednom okrese.

V ktorých rokoch bola Čadca okresným sídlom celých Kysúc ? (1960-1996)

13. Do histórie mesta patrí aj zistenie, že tu bol v minulosti aj pivovar. Budova, v ktorej sa varilo pivo, tu stojí podnes.  

 V údolí ktorej rieky sa nachádza ?  (Potok Rieka)

14. Kysucké múzeum má vo svojej zbierke aj vzácny nález stredovekých mincí.

Kde sa našiel tento poklad ? (Na Horelici)

15. V prvopočiatkoch existencie Čadce viedli o ňu spory dve slovenské panstvá.

Ktoré panstvá to boli ? (Budatínske a Strečnianske)

16. Po svojom povýšení na mesto sa v Čadci postupne usídľovali rôzne štátne úrady: lesná správa, slúžnovský úrad, tridsiatková stanica.

Sídlom okresného úradu sa mesto stalo až v medzivojnovom období.

V ktorom roku to bolo ? (1923)

17. Zaujímavý údaj z histórie mesta sa zachoval z roku 1798, keď mala Čadca 4134 obyvateľov a bola spolu s okolitými kopanicami najväčším mestom vo vtedajšej stolici, čiže župe.

Do ktorej župy patrila Čadca v tom čase ? (Trenčianskej)

 
Ľudová kultúra

V minulosti sa na území mesta vytvorili dva spôsoby života- mestský v strede mesta a tradičný dedinský na okolitých osadách. Mestský spôsob sa udržiava a rozvíja, zatiaľ čo ten dedinský sa stráca. Zostali po ňom len niektoré názvy predmetov a činností, ktoré by sme si mali zachovať v pamäti aj do budúcnosti.

 Kto z uvedených  názvov pozná aspoň štyri, získa bod.  

Názvy: sečka, džarek, rubáč, deliny, koch, štikeraj, ľajbik, Vilija, polaznička, ostatky, vojana, turoni,

 
 
Hospodárstvo

1. Prvým priemyselným podnikom v Čadci bola súkenná továreň.

a)V ktorom roku vznikla ? (1903)

b)V ktorom roku bola v nej výroba zastavená ? (1922)

c)V ktorom roku bola v nej obnovená výroba ? (1945)

d) Ako sa volal závod, ktorý v priestoroch tejto továrne pracoval do roku 1990? (Slovena )

2. Čadca je známou železničnou križovatkou.

a)V ktorom roku bola otvorená prevádzka na tejto trati ?(1871)

b)V ktorom roku bolo otvorené spojenie do Poľska ? (1885)

c)V ktorom roku sa začala premávka na trati Čadca- Makov ? (1914)

d)V ktorom roku bola otvorená nová budova železničnej stanice ? (1971)

3. V meste pôsobí výrobné družstvo , známe výrobou vianočných ozdôb. Je to najstarší podnik v meste.

a)Ako sa volá toto družstvo ? (Okrasa)

b) Od ktorého roku pôsobí v meste ? (1954)

4. Cez Čadcu prechádza cesta európskeho významu E 11. Mnoho rokov prechádzala cez stred mesta. Až vlani sa otvoril objazd stredu mesta cez tunel na Horelici. Je to po Branisku druhý cestný tunel na Slovensku.

Ako sa volá kopec, popod ktorý prechádza ? (Capkov vrch)

 
Foto: Tunel Horelica
 

5. Dopravnú obsluhu mesta a okolia zabezpečuje závod SAD. Mestská doprava spája obyvateľov všetkých miestnych častí okrem jednej, ktorou prechádza hustá sieť medzimestskej dopravy.  

Do ktorej mestskej časti chodí len medzimestská doprava ?  (Horelica)

6. K významným podnikom potravinárskej výroby v meste patria Kysucké pekárne.

Aký iný názov používa tento podnik ? (Vilija)

7. Predchodcom dnešného podniku AVC bol strojársky závod, ktorý bol pobočným závodom automobilového koncernu so sídlom v Kopřivnici. Zamestnával vyše 2500 osôb.

a)Ako sa volal tento závod ? (Tatra)

b) Kde bolo sídlo podniku, ktorého súčasťou bol tento závod? (Kopřivnice)

8. Ešte koncom 19. storočia začali v meste pracovať priemyslové podniky, zamerané na zužitkovanie domácej suroviny- dreva. Boli to parné píly.

Ako sa volal podnikateľ, ktorý ich založil ? (Popper)

 9. V Čadci sú štyri supermarkety: TERNO, BILLA, LIDL a TESCO

Ktorý z nich patrí slovenským podnikateľom ? (TERNO)

10. Čadca má dve veľkokapacitné teplárne. Jedna z nich síce zásobuje teplom obyvateľov mesta, ale je postavená na území susednej obce.

Ktorá obec to je ? (Raková)

11. Mesto Čadca má výhodu, že komunálny odpad nemusí odvážať ďaleko za hranice mesta.

V ktorej miestnej časti sa nachádza skládka komunálneho odpadu ? (Podzávoz)

12. Ako sa nazýva mestský podnik, zabezpečujúci technické služby v meste ? (Mestský podnik služieb)

 

Obyvateľstvo, osídlenie, správa mesta

1. Svoju mestskú tvár získala Čadca najmä výstavbou mestského domu, okresného úradu a bývalej školy na dnešnej Hlinkovej ulici, ktoré boli odovzdané do užívania v jednom roku. V ktorom roku to bolo ? (1932)

 8. Orgánom samosprávy mesta je mestské zastupiteľstvo.

a) Koľko má členov ? (25)

b) Od roku 1990 doteraz sa vo funkcii primátora mesta vystriedalo 5 osôb. Viete ich mená ? (Peter Glasnák, Jozef Pohančeník, Anna Malíková, Jozef Vražel, Milan Gura)

3.  Čadca má 5 samostatných sídlisk: sídlisko III, U Hluška, Kýčerka, Martinkov potok a Žarec. Dva z nich sú akoby zrastené, spojené.

Ktoré sú to ? (U Hluška a Kýčerka)

4 Ak dobre poznáte svoje rodné mesto, nemalo by byť problémom odpovedať na otázku:

a) Koľko cestných mostov vedie v Čadci ponad Kysucu ? (Päť)

 b) Cez jeden z cestných   mostov na území Čadce sa dá prejsť len osobným autom, preto sa oficiálne nazýva lávka.

Kde sa nachádza tento most ? (Na Horelici)

5. Keby sa vás cudzinec opýtal ako sa dostane do záhradkárskej osady, do ktorej doliny by ste ho nasmerovali ? (Bukovskej)

 6. Čadca má okrem svojho centra aj 5 miestnych častí, ktoré ležia v priľahlých dolinách: Čadečka, Horelica, Milošová, Podzávoz, Rieka. Mali by sme ich poznať rovnako ako stred mesta. Preto sa opýtame:

a) Ktorá z miestnych častí má najviac obyvateľov ? (Horelica)

b) Dve miestne časti Čadce sa rozkladajú na svahoch okolitých kopcov. Ktoré sú to ?

 (Drahošanka a Vojty)

7. Jedno zo sídlisk v meste sa nazýva podľa potoka, ktorý preteká okolo neho. Ako sa volá toto sídlisko ? (Martinkov potok)

8. Mesto Čadca má oficiálne partnerské vzťahy s troma mestami v zahraničí .

 Ktoré mestá  sú to ? (Žywiec a Toruň v Poľsku a  Valašské Meziříčí v Českej republike)

9.. O tom, že Čadca je prihraničné mesto, svedčí to, že bezprostredne susedí s jednou obcou, patriacou do Českej republiky.

Ktorá obec to je ?(Mosty u Jablunkova)

 
 
Čadčianske pľace

 Ku Čadci patrí aj vyše 70 osád, ktoré sú pozostatkom niekdajšieho valašského alebo kopaničiarskeho osídlenia. Preto sme do kvízu zaradili aj otázky, zamerané na ich poznanie.  

1.  Podľa jedného doposiaľ existujúceho pľacu bolo pomenované celé sídlisko, ležiace pod ním.  Ktorý pľac to je ? (Kýčerka)

2. Jeden z čadčianskych pľacov sa delí na dolný a horný. Zatiaľ čo dolný patrí k Čadci, horný je už na území Rakovej. Ktorý pľac to je ?(U Sihelníka)

3. V jednom z pľacov na Horelici sa narodil známy kňaz, spoluzakladateľ Matice slovenskej a Spolku Svätého Vojtecha, ktorý žil v rokoch 1802-1885. V ktorom pľaci sa narodil ? (U Nemčáka)

4. V jednej osade mali na začiatku minulého storočia vlastnú školu, ktorá bola zrušená až v roku 1914, keď bola postavená nová škola v osade U Vojta. V ktorom pľaci bola táto škola ? (Kýčera)

5. Na Horelici je jeden pľac, do ktorého sa dá nákladným autom alebo sanitkou dostať len brodom cez rieku Kysucu. Ktorý pľac to je ? (U Mravca)

6. V jednom pľaci v  Čadečke je postavený kostol. Ktorý pľac to je ?   (U Králi)

7. V Milošovej pribudol k doterajším trom kostolom na území Čadce štvrtý.

V ktorej časti Milošovej je postavený ? (U Prívary)

8.  V Milošovej sú dva pľace s podobným názvom. Jeden sa volá U Kadluba a druhý U Kadlubca. Ktorý z nich je bližšie k mestu ? (U Kadluba)        

9.Ako sa nazýva pľac, v ktorom má svoje sídlo správa CHKO Kysuce ? (U Tomali)

10.Z čadčianskych pľacov susedia tri priamo s Českou republikou . Povedzte názvy aspoň dvoch. (Megonky, U Padyšáka, Dejovka)

11. Z pľacu U Tomali vedie chodník k poľnej kaplnke so studničkou. Okolo tohto chodníka bola vybudovaná krížová cesta.. Ako sa volá toto miesto ? (Snoska)

 

Foto: Kaplnka na Snoske 

            

12. Najvzdialenejším pľacom od stredu mesta je pľac, ktorý je akoby vklinený do chotára obce Zákopčie.

Ktorý pľac to je ? (Blažková)

13. V chotári Čadce je päť minerálnych prameňov. Ku trom z nich sa dá dostať peši od konečnej autobusovej zastávky MHD. Ktorá je to zastávka ? (Vojty)

14. V ktorej osade je známa záhradkárska osada ? (Bukov)

15. Viaceré pľace majú zaujímavé názvy. V ktorej miestnej časti by ste hľadali pľac U Veščary ?    (Horelica)

16. Obyvatelia štyroch čadčianskych pľacov sú priamo ohrození pripravovanou výstavbou diaľnice smerom od Bukova poza železničnú stanicu na Podzávoz. Povedzte názov aspoň dvoch týchto pľacov. (U Manči. U Ševca, U Špindli, U Sedliaka)

17. Kto to nevie, tomu to prezradíme, že Čadca susedí s chotármi desiatich kysuckých obcí. Toľko susedov nemá žiadna kysucká obec. Teraz vás vyskúšame zo znalosti okolia Čadce. S chotárom ktorej obce susedí pľac U Kyzka ? (Raková)  

18. Najnižšie položeným pľacom na území mesta je pľac na dolnom konci Horelice. Ktorý pľac to je? (U Nemčáka)      

19. Prvá škola na Horelici bola na tom istom pľaci, kde je teraz nová škola. Tá prvá bola postavená v roku 1878, terajšia v roku 1966. Ako sa volá ten pľac ? (U Klimka)

20. Jeden z čadčianskych pľacov sa nazýva U Haľamy, iný zas U Huľany. Jeden z nich je   na Horelici, druhý v Milošovej. Ktorý kde patrí ? (U Haľamy- Horelica, U Huľany- Milošová)

21. V jednom horelickom pľaci bol objavený známy horelický poklad, ktorý obsahuje 1658 mincí z prelomu 17. a 18. storočia. 

a)V ktorom pľaci sa poklad našiel ? (U Lemeši)

b) A ako sa volá jeho objaviteľ ? (Jozef Kubica)

22. Väčšina čadčianskych pľacov je v dolinách okolo Kysuce a jej prítokov: Horelica, Rieka, Milošová, Čadečka. Ďalšia časť je priradená k Drahošanke a k Vojtovským vrchom. Ku ktorej časti patrí pľac Blažková ? (Vojtovské vrchy)

23. Väčšinu chalúp na Vojtovských vrchoch už neobývajú ich pôvodní majitelia, ale chalupári.   Spomeniem názvy tých pľacov. Medzi nimi bude jeden, ktorý k nim nepatrí. Vy ho máte uhádnuť. Názvy: U Burdy, U Meľa,  U Bryndziari,  Na ploščinách, Lazy. Blažková. ( U Bryndziari)

24. Čadca má štyri cintoríny. Jeden v meste, druhý U Krkošky, tretí na Horelici a štvrtý je pri jednej osade. Pri ktorej ? (Kýčera)

25. Viaceré čadčianske pľace sa časom rozrástli na veľké osady, ktoré sú počtom obyvateľstva zrovnateľné so samostatnými obcami v iných regiónoch. Ktorý pľac je počtom obyvateľstva najväčší ? (U  Hľuzy)

26. Základom pre vznik pľacov boli pásy zeme, ktoré feudálne panstvo prideľovalo osadníkom. Na tomto pozemku osadníci mohli vyrúbať horu, postaviť si obydlia a hospodáriť. Ako sa nazývali tieto pásy zeme ? (Zárubky)

27. V chotári Čadce nájdeme množstvo kaplniek, poľných krížov a iných symbolov náboženskej úcty. Na jednej osade je vybudovaná kaplnka tak, že jej čelnú stenu tvorí kamenný múr vo svahu a ostatný priestor je voľný, nezastrešený, iba ohradený. Nazývajú ju Lurdská kaplnka. Pri ktorej osade je takáto kaplnka? (Drahošanka)

28. Roztratené osídlenie po vrchoch a dolinách si v minulosti vynútilo budovanie málotriednych škôl aj na odľahlých častiach mesta. Boli to kamenné budovy

s jednou alebo dvoma triedami a bytom pre učiteľa. Dodnes sa zachovali

v miestnych častiach Horelica, Milošová a Vojty.   Každá z nich však slúži n iné účely. Čo je v bývalej škole v Horelici ? (Kaplnka)

29. Na niektorých pľacoch žijú amatérski výtvarní umelci. Jedným z nich je bývalý vysokoškolský pedagóg, ktorý pôsobil v Bratislave, ale na dôchodok sa vrátil na rodnú hrudu   a venuje sa   umeleckému rezbárstvu.

a) Ako sa volá tento rezbár- naturista ?? (Pavol Krkoška).

b) Na ktorom pľaci býva ?  (U Husárika)         
 
 Významné osobnosti

1.Medzi významné osobnosti mesta patria aj osoby, ktorým bolo udelené čestné občianstvo mesta. V roku 1994 bol tento titul udelený osobnosti, ktorá je známe na celom svete a pôvodom svojich starých rodičov je trochu aj Kysučanom.. Kto to je ? (Celé meno) (Eugen Andrew Cernan)

2. Rodák z Čadce, učiteľ, riaditeľ školy na Podzávoze, dlhoročný kronikár mesta, krajinský poslanec, aktívny účastník SNP, neskoršie podpredseda SNR a povereník zdravotníctva. Zahynul v roku 1951 pri autonehode.

Kto to bol ? ( Milan Polák)

3.V Čadci pôsobil na okresnom súde v rokoch 1854-58 významný básnik štúrovskej generácie.

Ako sa volal? (Janko Kráľ)

4. Peter Jilemnický spracoval umelecky svoje zážitky z pôsobenia na Kysuciach a v Čadci v dvoch románoch.

Povedz názov aspoň jedného z nich.(Víťazný pád, Pole neorané)

5.Medzi významné osobnosti mesta patrí niekdajší pravotár, ktorý v 30. rokoch minulého storočia vydával dvojtýždenník Kysucké hlasy.

Ako sa volal ? (Jozef Hranec)

6.Lekár Dr. Ivan Hálek opísal svoje zážitky z lekárskej praxe v Čadci zo začiatku minulého storočia v dielku, ktoré je podnes významným svedectvom o vtedajšej sociálnej situácii v meste.

Ako sa volá toto dielko? (Zápisky lekára)

7.Niekdajší čadčiansky starosta, pôvodným povolaním lesník, ako prvý zozbieral rôzne informácie z histórie Kysúc a uverejnil ich pod názvom Kysucký dejepis. Hoci sa v ňom vyskytuje aj veľa neoverených údajov, bol to prvý pokus o zaznamenanie týchto historických dejov.

Ako sa volal autor tohto diela ? (Rudolf Matter)

8.V Čadci je jedna z ulíc pomenovaná po Ľudovítovi Janotovi, ktorý tu bol starostom. Potom sa presťahoval do Bratislavy. Všeobecne známym sa stal svojím trojzväzkovým dielom o významných stredovekých stavbách na Slovensku.

Ako sa volá toto dielo ? (Slovenské hrady)

9. Z Čadce pochádzal známy husľový virtuóz, ktorý roky pôsobil v Bratislave ako profesor na tamojšom konzervatóriu a ako koncertný majster. Svoje spomienky na detstvo v Čadci opísal v knižke Husle s dračou hlavou.

Ako sa volal ? (Albín Vrteľ)

10.V Čadci sa narodil významný slovenský fotograf, ktorého otec tu pôsobil ako okresný náčelník v období medzi dvoma vojnami.

Ako sa volá spomenutý fotograf ? (Karol Kállay)

11. Medzi osobnosťami, ktoré pôsobili v Čadci a neskoršie sa stali známe na iných pôsobiskách, je aj učiteľ na tunajšej škole a neskoršie herec SND v Bratislave, ktorý účinkoval aj v mnohých filmoch. Svoje spomienky na pôsobenie v Čadci opísal v knižke Z pastierčaťa hercom.

Kto to bol ? (Ondrej Jariabek)

12.S pôsobením v Čadci je spojené aj meno niekdajšieho stredoškolského profesora a riaditeľa Obchodnej akadémie, ktorý okrem iných spracoval dielo Onomastika Kysúc, zahrnujúce všetky miestne názvy v kysuckých obciach.

Ako sa volal? (Dominik Choluj)

13. V Čadci pôsobil ako učiteľ Jozef Hnitka, ktorý bol aj literárne činný. Z prostredia Kysúc čerpá námety jeho prvotina, ktorá vyšla v roku 1949. Neskoršie nemohol publikovať, podstatná časť jeho diela bola vydaná po jeho smrti.

Ako sa nazýva spomenutá knižka z prostredia Kysúc ? (Krížové štácie)

14. Podstatnú časť svojho života prežila v Čadci insitná maliarka, ktorá pochádzala z Českého Tešína. Maľovať začala až po svojom odchode do dôchodku. Jej diela boli vystavené vo viacerých mestách na Slovensku. O jej živote a tvorbe vyšla osobitná publikácia a bol vytvorený aj film pod názvom Návraty za šťastím.

Ako sa volala ? (Anna Ličková)

15. Čestné občianstvo mesta Čadca bolo udelené jednému z predstaviteľov partnerského mesta Toruň za zásluhy o rozvíjanie partnerských vzťahov Ako sa volá ? (Michal Staszkiewicz)

15. Skoro 50 rokov pôsobil v miestnom odbore Matice slovenskej v Čadci jeho tajomník, neskoršie predseda, ktorý bol zároveň organizátorom ochotníckeho divadla. Jeho históriu opísal v diele Kapitoly z kultúrneho života Čadce.

Kto to bol ? (Jozef Kubík)

17. Medzi významné osobnosti mesta patrí vedec a pedagóg, rodák z Čadce, ktorý viac rokov pôsobil ako rektor Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre a za svoje zásluhy v produkcii potravín, najmä obilia, ho nazývali Otcom chleba. 

Povedzte jeho meno. (Akademik Emil Špaldon)

18. Od roku 1999 udeľuje Kysucká kultúrna nadácia v Bratislava v spolupráci s mestami a obcami čestný titul Osobnosť Kysúc. Z mesta Čadca boli týmto titulom poctení doteraz  12 občania mesta. 

Poznáte aspoň dvoch z nich ? ( Za celoživotné dielo   akademik Emil Špaldon, prof. Albín Vrteľ, MUDr. Vladimír Pavlík, PhDr. Rudolf Gerát, Mgr. Miroslav Golis,    MUDr. Roman Jablonický, Mgr. Pavol Pánis, športovci   Milan Toman, Mgr. Mária Marcibálová,   Mgr. Milan Pollák, Ľudovít Valárik   a podnikateľ  Ján Jurčo )

 
 
Školstvo

1.  V meste Čadca je   teraz päť základných škôl s ročníkmi 1-9.

Na ktorej z nich je najviac žiakov ? (ZŠ na Rázusovej ulici)

2. Dve zo základných škôl v meste sú na sídliskách. Ktoré sú to ? (ZŠ Komenského na Kýčerke a ZŠ M.R. Štefánika na Žarci)

3. Dve zo základných škôl na území mesta sú v jeho miestnych častiach. V ktorých? (Podzávoz, Horelica)

4. Okrem plne organizovaných základných škôl s ročníkmi 1-9 je na území Čadce jedna škola s ročníkmi 1-4 ako pozostatok niekdajších málotriednych škôl.

Kde  je táto škola ? (Čadca- Prívary)

5. Okrem základných a stredných škôl sú v meste aj dve školy, ktoré sa venujú rozvíjaniu umeleckých schopností žiakov. Jedna z nich nesie meno známeho dirigenta, pochádzajúceho z Kysúc. Ako sa volá táto škola ?

  ( ZUŠ Jozefa Potočára)

6. Pri čadčianskom gymnáziu začala v roku 2003 pôsobiť aj tzv. bilingválna sekcia.

Z ktorých krajín na nej študujú žiaci ? (z Višegradskej štvorky: SR, ČR ,PR,,MR)

 

Foto: Gymnázium J. M. Hurbana

 

7. Takzvané málotriedne školy boli v minulosti na viacerých osadách Čadce. Tie buď prerástli do plne organizovaných škôl s ročníkmi 1-9, alebo boli zrušené.

Vymenujte aspoň dve osady, v ktorých boli školy zrušené. (Čadečka, Vojty)

8. V meste pôsobí 6 stredných škôl. Z toho sú dve cirkevné.

Ktoré sú to školy ? (Ped. a soc. akadémia sv. Márie Goretti a Stredná zdrav. škola sv. Františka z Assisi)

9. Okrem cirkevných škôl sú aj dve ďalšie stredné školy pomenované po významných osobnostiach.

Ktoré sú to školy? Povedzte ich plné názvy. (Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana a Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu)

10. Jedna zo stredných škôl v meste  má svoj začiatok v bývalom odbornom učilišti závodu Tatra Čadca. Ktorá škola to je ? (Stredná strojárska škola)

11. Ku školám s najstaršou tradíciou patrí terajšia Spojená stredná škola obchodu a služieb. Viete, ktorá škola bola na jej začiatku ? (Učňovská škola – 1959)

12. V meste máme školu, ktorá sa špecializuje na výchovu a vzdelávanie žiakov s istými vývojovými vadami.

Ako sa  volá táto škola ? (Špeciálna základná škola)

13. V systéme nášho školstva má nezastupiteľnú úlohu zariadenie, ktoré zabezpečuje širokú paletu záujmových voľnočasových aktivít žiakov- centrum voľného času. Kde má svoje sídlo ? (na Kukučínovej ulici)

 
Kultúra

1. V minulosti patrilo k základným kultúrnym aktivitám nacvičovanie a predvádzanie ochotníckych divadelných predstavení.

V ktorom roku sa v Čadci konalo prvé slovenské ochotnícke divadelné predstavenie ? (1896)

2. Tradíciu divadelného života v meste už roky udržiava detský divadelný súbor.

Ako sa volá? (Eva)

3. Pätnásť  rokov činnosti si vlani   pripomenul hudobný súbor, pôsobiaci pri Dome kultúry. /Má skratku KKO./                                           

Ako sa volá ? (Kysucký komorný orchester)

4. V činnosti Palárikovho divadelného súboru, ktorý pôsobil v meste od roku 1925, bolo najúspešnejšie obdobie v rokoch 1969-89, keď získal v súťažiach ochotníckych divadelných súborov najvyššie ocenenia. Vtedy bol režisérom súboru herec Divadla SNP v Martine, ktorý dochádzal do Čadce a so súborom nacvičil dvadsať inscenácií.

Aké je jeho meno ? (Martin Kolesár)

5.   V meste mala svoje sídlo od roku 1992 do roku 2010 Kysucká galéria. 

Kde mala svoje sídlo predtým a kde ho má teraz ?  (V kaštieli v Oščadnici)

6. Viacerí kysuckí výtvarníci sú autormi diel, ktoré tvoria výzdobu kultúrnych zariadení a verejných priestranstiev v Čadci.

a) Ako sa volá maliar, ktorý vyzdobil priestory rozprávkovej izby v Kysuckej knižnici ?

 (Ondrej Zimka)

b) Kto vytvoril reliéf, umiestnený vo vestibule Kysuckej knižnice ? (Miroslav Cipár)

c) Ako sa volal sochár, ktorý vytvoril reliéf na pomníku SNR na Námestí slobody?

( Vojtech Ihriský)

d) Kto vytvoril veľkú mozaikovú stenu vo vstupnej hale pred divadelnou sálou v Dome kultúry ? (Pavol Muška)

7. V Dome kultúry pôsobí už pätnásť  rokov špeciálne zariadenie, ktoré sa venuje deťom s rôznymi poruchami vývoja využívaním umeleckých prostriedkov: kreslenia, hudby, tanca, pohybových aktivít.

Ako sa volá toto zariadenia ? (Stružielka)

8. V Čadci sa každý druhý rok stretávajú tvorcovia filmov o ľudovej kultúre na medzinárodnej súťaži, ktorá sa tu poriada od roku 1980.

Ako sa volá táto súťaž  ? (Etnofilm Čadca)

9. Okrem folklórneho tanca nacvičuje v Dome kultúry svoje programy aj súbor moderného tanca., ktorý dosiahol významné úspechy aj v medzinárodných súťažiach. Ako sa volá tento súbor ? (Joja)

10. Kysucké múzeum má svoje sídlo v Čadci, ale odlúčené pracoviská má aj mimo mesta.

a)Ako sa volá a kde sídli expozícia ľudovej kultúry – múzeum v prírode ?(Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici- Vychylovke)

b) Kde je stála expozícia starších dejín Kysúc ? (V Radoli)

c)  V ktorom meste  je stála prírodovedná expozícia múzea ? (Krásno nad Kysucou)

11. Viac ako 50 rokov slúžil čadčianskej verejnosti Palárikov dom, ktorý vznikol z dobrovoľných darov a práce vtedajších obyvateľov mesta.

a) Kde sa nachádzal ? Na ktorej ulici ? (Palárikova)

b) V ktorom roku bol otvorený ? (1928)

c) V ktorom roku vyhorel ? (2004)

12. V Čadci vychádzajú dva regionálne týždenníky.

Povedzte ich názvy. (Kysucké noviny a Kysuce)

13. K najvýznamnejším kultúrnym ustanovizniam v meste patrí Kysucká knižnica. Jej predchodkyňou bola knižnica miestneho odboru Matice slovenskej.

a) Od ktorého roku začala pracovať ? (1921)

b) Ako sa volal učiteľ, ktorý sa tejto činnosti venoval dvadsaťpäť rokov ? (Michal Kassay)

c) V ktorom roku bola odovzdaná do užívania súčasná budova Kysuckej knižnice? (1983)

 
Foto: Kysucká knižnica
 

14. Predchodcom dnešného Miešaného speváckeho zboru Kysuca bol učiteľský spevokol rovnakého mena, ktorý vznikol v Čadci v roku 1945. Neskoršie súbor premenoval na Ľudový spevokol učiteľov Slovenska a jeho sídlo sa prenieslo do Martina , kde pôsobil do roku 1992.

Kto bol zakladateľom a prvým dirigentom spevokolu Kysuca ? (Ignác Jančár)

15. Folklórne súbory Kysučan a Kelčovan, Miešaný spevácky zbor (MSZ) Kysuca a Kysucký komorný orchester patria k stálym reprezentantom nášho mesta ale aj Slovenska v zahraničí. Zaslúžia si, aby sme o nich vedeli niečo viac, než len to, že existujú.

b) Kto vedie DFS Kelčovan ? (manželia Pavol a Amália Kužmovci)

c) Kto je vedúcim Kys. komorného orchestra ? (Peter Bytčánek)

e) Kto je jeho dirigentom ? (Karol Kevický)

f) Kto bol zakladateľom FS Kysučan ? (Peter Gančár)

g) Kto je vedúcim FS Kysučan ? (Jozef Vrábel)

16. Viac ako 20 rokov pracoval s MSZ Kysuca   dirigent, ktorému za túto prácu udelili čestné občianstvo mesta.

a) Ako sa volá tento umelec ? (Peter Procházka) 

b) Kto je dirigentom MSZ Kysuca v súčasnosti ? ( Ján Procházka)

c) Do histórie MSZ Kysuca sa zapísal aj jeden taliansky podnikateľ, ktorý zabezpečoval jeho vystúpenia v Taliansku. V roku bol na znak vďaky menovaný čestným občanom mesta Čadca. Ako sa volá ? (Carlo Vender)

17. Pred rokmi  pôsobil pri Dome kultúry aj Detský spevokol Kysuca. Jeho dirigentom bol   známy slovenský hudobný skladateľ, rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Kto to bol ? (Vojtech Didi)

18. Autorom oltárneho obrazu v kostole sv. Bartolomeja je známy slovenský maliar, ktorý v 19. storočí vytvoril na Kysuciach vyše 30 umeleckých diel.

 Kto to bol ? (Jozef Božetech Klemens)

19. Významnou kultúrno- spoločenskou udalosťou roka je Bartolomejský jarmok na ktorom sa schádzajú účinkujúci i účastníci zo Slovenska, Česka i Poľska.

Na ktorý deň v roku pripadá sviatok sv. Bartolomeja ? (24. august)

 20. V meste Čadca má svoje sídlo kultúrna ustanovizeň, ktorá napomáha rozvoju kultúrnych aktivít, najmä záujmovej umeleckej činnosti v celom regióne Kysúc. Ako sa volá táto ustanovizeň ? (Kysucké kultúrne stredisko)

21. Mesto Čadca je spoluusporiadateľom celoslovenskej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami diel pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby- Palárikova Raková, ktorá sa začala v Rakovej v roku 1968. Od ktorého roku sa koná aj v Čadci ? (1981)

22. Na kultúrnom a spoločenskom živote v meste má významný podiel Mestské kultúrne a informačné stredisko- Dom kultúry, v ktorom okrem iných aktivít  pracuje desať záujmových umeleckých združení.

V ktorom roku bol otvorený Dom kultúry ? (1980)

Zdravotná a sociálna starostlivosť

 1. Prvým lekárom, ktorý sa zapísal do histórie zdravotnej starostlivosti v meste bol MUDr. Ivan Hálek. V Čadci pôsobil štyri roky, potom prešiel do Žiliny, kde pôsobil do roku 1939, keď musel ako Čech opustiť Slovensko. 

a) V ktorých rokoch pôsobil v Čadci ? (1901-1905)

b) Ako sa volá knižka, v ktorej v roku 1932 opísal svoje skúsenosti a zážitky z pôsobenia na Kysuciach ?  (Zápisky lekára)

c) Ako sa volá každoročné odborné lekárske podujatie, ktorým si v Čadci pripomíname jeho pôsobenie ? (Hálkove lekárske dni)

2. V medzivojnovom období pracovali v Čadci už viacerí lekári. Spomedzi nich sa stal známym lekár, ktorý opísal situáciu v zdravotníctve na Kysuciach v knižke Kultúrny vývoj Kysúc /horných/ v rokoch 1918-28.

Ako sa volal tento lekár ? (Alexander Rajek) 

3.  Významnou osobnosťou zdravotnej starostlivosti v meste bol zubný lekár, ktorý tu pôsobil vyše polstoročia a za svoju prácu bol poctený titulom Zaslúžilý lekár.

Kto to bol ? ( Jozef Weisz)   
4. Prvým lôžkovým zdravotníckym zariadením v meste bola pôrodnica s detským oddelením, ktorá bola umiestnená na terajšej Ulici 17. novembra  oproti cintorínu.

V ktorom roku začalo pracovať toto zariadenie ? (1954)

5.  Zakladateľom pôrodnícko- gynekologickej starostlivosti bol lekár, ktorý tu nastúpil po zriadení pôrodnice a potom vykonával túto činnosť v nasledujúcich desiatich rokoch skoro sám. Viete jeho meno ? (Eduard Spira)

6. Najvýznamnejším činom v zdravotnej starostlivosti v meste bolo otvorenie okresnej nemocnice.

a) V ktorom roku bola otvorená ? (1967)

b) Kto bol jej prvým riaditeľom ? (Viktor Chudej)

c) Kto bol zakladateľom a dlhoročným primárom chirurgického oddelenia ? ( Vladimír Pavlík)

7. Sociálne služby poskytujú v meste tri domovy dôchodcov. Na Žarci, v Horelici a na Hviezdoslavovej ulici. Spolu majú kapacitu vyše 330 miest. Pritom jeden z nich má viac ako 160 miest.

Ktorý je to ? (Domov dôchodcov na Žarci)

8. V meste je aj Domov sociálnych služieb pre deti.

Kde sa nachádza ? (Na Horelici)

 
Dejiny farnosti

1. História cirkevnej správy v meste sa  začala založením samostatnej farnosti.            V ktorom roku bola založená farnosť v Čadci ? (1676)

2.  Najstaršou stavebnou pamiatkou na území mesta je kostol sv. Bartolomeja.

a)  ktorom roku bol postavený ? (1735)

b) Kto je autorom oltárneho obrazu patróna kostola sv. Bartolomeja ? (Jozef Božetech Klemes)

3. Čadca je rozdelená do dvoch farností.

Pri ktorých kostoloch  sú zriadené ? (Kostol sv. Bartolomeja a kostol sv. Jozefa robotníka )

4. Okrem dvoch farských kostolov sú na území Čadce ešte dva kostoly v miestnych častiach.

V ktorých ? (Čadečka, Milošová)

 5.Pri príležitosti vysviacky kostola na Kýčerke bolo r. 1998 udelené čestné občianstvo nitrianskemu sídelnému biskupovi, ktorého v súčasnosti nahradil v tomto úrade náš kysucký rodák Viliam Judák.

Ako sa volá tento čestný občan Čadce ? ( Ján Chryzostom Korec)

9. V rokoch 2000- 2003 pôsobili v Čadci Misionárky lásky Matky Terezy, ktoré sa neskoršie presťahovali do Žiliny, kde pôsobia dodnes.

V ktorom roku navštívila Matka Tereza Čadcu ? (2003)

 
Spolkový život

1. K dobrovoľným organizáciám v meste patria aj záujmové združenia hasičov, poľovníkov, včelárov, rybárov, záhradkárov a ďalších činností.  

Ktorá z nich pôsobí v meste najdlhšie ? (Dobrovoľný hasičský zbor- od roku 1876)

2. Najaktívnejšiu činnosť v medzivojnovom období vyvíjal v Čadci Miestny odbor Matice slovenskej, z iniciatívy ktorého bol vybudovaný Palárikov dom.

V ktorom roku začal svoju činnosť v meste? (1921)

3. K najmladším organizáciám v meste patrí spolok, založený v roku 2003, ktorý   inicioval vydanie monografie o meste Čadca, knižky Čadčianske pľace a knihy Čadca v premenách čias  a ktorý  je spoluorganizátorom súťaže Moja rodná Čadca.

Ako sa nazýva tento spolok ? (Spolok priateľov Čadce)

4. Mnohoročnú históriu v meste  má za sebou   Slovenský červený kríž. 

V ktorom roku vznikla prvá organizácia vtedajšieho ČSČK v Čadci ? (1919)

5. V medzivojnovom období pôsobili v meste aj dve športové organizácie: Orol a Sokol, ktoré každý týždeň konali športové gymnastické cvičenia. V tom čase mesto nemalo telocvičňu.

Kde sa konali tieto cvičenia ? (V Palárikovom dome)

6. V medzivojnovom období, od roku 1932, začal v Čadci svoju činnosť aj oddiel skautov. Neskoršie bola organizácia zakázaná, v roku 1945 znovu obnovila svoju činnosť a neskoršie ju zakázali opäť. Napriek tomu sa čadčianski skauti schádzali a schádzajú podnes každý rok, hoci sú to už starší páni, old skauti.

Viete, kto je organizátorom týchto stretnutí ? (Miroslav Golis)

7. Medzi aktívne organizácie v meste patrí Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ktorý tu bol založený v roku 1973. Medzi priority jeho činnosti patrí starostlivosť o čistotu vodných tokov.

Ako sa volala akcia, zameraná na čistotu rieky Kysuce ? (Priezračná Kysuca)

 
Šport

1. Najvýznamnejšou športovou udalosťou v meste je Kysucký maratón.  Je to druhý najstarší maratón na Slovensku

a) Od ktorého roku sa organizuje ? (1953)

b)V ktorej obci je obrátka Kysuckého maratónu ? (V Turzovke)

c) Z ktorej krajiny pochádza bežec, ktorý je držiteľom traťového rekordu Kysuckého maratónu ? (Z Etiópie)

Foto: Kysucký maratón
 

3. V ostatných rokoch robia dobré meno Čadci najmä stolní tenisti, ktorí hrajú úspešne v Interlige a ďalšie družstvá sú na čele nižších súťaží. 

a) Ako sa volá klub, ktorý združuje stolných tenistov v meste ? ( HCH Čadca )

b) Kto je jeho dlhoročným šéfom ? (Ľudovít Valárik)

4. Mesto síce nemá zimný štadión, zato sa tu začína rozvíjať letná podoba hokeja, v ktorej družstvo Čadce hrá v najvyššej súťaži.

Ako sa volá tento šport ? (hokejbal)

5. Úspešnými reprezentantmi mesta sú aj šachisti. Zakladateľom šachového športu v našom meste bol  bývalý profesor gymnázia.

Ako sa volal ? (Matúš Briestenský)
 6.Čadcu reprezentujú v športe aj ženy.

V ktorom  športe súťažia čadčianske ženy v najvyššej  súťaži  ? (hádzaná)

7. Začiatky čadčianskeho futbalu  boli na ihrisku, ktoré sa nazývalo Sviniarky.

V ktorej časti mesta bolo toto ihrisko ?   (Nad terajšími budovami cirkevných škôl)

8. Okrem troch futbalových ihrísk v meste je jedno aj v jedenej miestnej časti.

V ktorej ? (Horelica)

9. Medzi športy s dlhoročnou tradíciou patrí aj sánkovanie.

a) Pri ktorom športovom klube sa rozvíja tento šport ? (Lokomotíva Čadca)

b) Ako sa volá Čadčan- slovenský reprezentant v tomto športe ? (Jozef Ninis)

10. Bývalá profesorka čadčianskeho gymnázia Mária Marcibálová je dvojnásobnou seniorskou majsterkou sveta v jednej bežeckej disciplíne .

V akom behu ? (Beh do kopca)

11. V klube ŠKP Čadca pôsobia dvaja známi atléti- bežci, ktorí získali mnoho víťazstiev v cestných behoch na dlhé trate. Je to muž a žena.

Poznáte ich mená ? (Peter Tichý a Anna Balošáková)

12. V Čadci má dlhoročnú tradíciu turistika, ktorá sa rozvíja pri športovom klube Lokomotíva Čadca.   Protagonistom tohto športu je majster turistiky, známy budovaním turistických tratí po celých Kysuciach, okrem iných aj Kysuckej lyžiarskej magistrály.

Ako sa volá ? (Milan Toman)

13. V Čadci máme dve športové haly. Jedna je v športovom areáli pri Kysuci. Kde je druhá ? (Na Hlinkovej ulici pri bývalom textilnom závode)

 


 

publikováno: 17.05.2011 | zobrazení: 8004