Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Pamätná sieň mesta - návrh

Na stretnutí členov výboru Spolku priateľov Čadce (súčasných i predchádzajúcich), ktoré sa konalo 16. decembra 2010 v Dome kultúry v Čadci, odzneli viaceré podnetné návrhy na kultúrne aktivity v meste. Medzi nimi aj návrh na zriadenie Pamätnej siene mesta Čadca. Tento návrh je prvým pokusom o sformulovanie tohto zámeru. Jeho cieľom je poskytnúť základ na ďalšie uvažovanie o tejto téme a postupné kroky k jeho realizácii.

Úvod

Každé mesto si uchováva a sprístupňuje verejnosti doklady o svojej histórii a o činnosti významných osobností, ktoré sa pričinili o jeho rozvoj. V podmienkach mesta Čadca túto činnosť vykonáva Kysucké múzeum, ktoré je zariadením Žilinského samosprávneho kraja s pôsobnosťou pre celý región Kysúc. Vzhľadom k tomuto svojmu postaveniu a náplni práce je problematika mesta Čadca v jeho činnosti iba okrajovou záležitosťou. Múzeum nemá osobitný zbierkový fond s dokumentáciou vývoja mesta a v prezentačnej činnosti sa tematické výstavy viazané špeciálne k mestu vyskytujú iba zriedka. Výnimkou je stála výstava starých fotografií z Čadce, ktorá je vyinštalovaná na chodbe na prvom poschodí budovy Mestského úradu a ktorú si môžu pozrieť obyvatelia, vybavujúci úradné záležitosti. Aj tá by si však vyžadovala inováciu,

Ďalšie doklady o vývoji mesta sa uchovávajú v kronike mesta a jej fotografických prílohách, veľa dokumentov uchováva pobočka Štátneho archívu v Čadci. Najvýznamnejšie informácie z týchto zdrojov boli publikované v knižkách, najmä v monografii Čadca, ktorá bola vydaná v roku 2005, v knižke Čadčianske pľace z roku 2008 a v knihe Čadca v premenách čias z roku 2010. Prípravu a vydanie týchto publikácií zabezpečoval Spolok priateľov Čadce. Na všetky poskytlo finančný príspevok Mesto Čadca.

Napriek tomu naďalej trvá potreba sústrediť na jednom mieste a prístupnou vizuálnou formou prezentovať najvýznamnejšie informácie o histórii a súčasnosti mesta tak, aby boli prístupné návštevníkom mesta a najmä mládeži, ktorá by z nich mala čerpať celoživotný základ poznatkov o svojom rodnom meste.

Nový prístup k prezentácii histórie

Pamätná sieň (múzeum) mesta v modernom poňatí nemôže byť iba zbierkou listinných dokumentov, fotografií a trojrozmerných predmetov, ale živou prezentáciou najvýznamnejších udalostí, ktoré formovali históriu a súčasnú tvár mesta. Najprístupnejšou formou je spracovanie týchto údajov v digitálnej forme, tematicky rozčlenenej do krátkych hesiel, prístupných v prehliadači počítačov s dotykovou obrazovkou, kde si záujemca rýchlo a pohodlne vyhľadá potrebnú informáciu. Takéto prehliadače by mohli byť umiestnená v priestoroch, ktoré by boli voľne dostupné návštevníkom. Súčasťou prezentácie môžu byť aj videozáznamy o najvýznamnejších historických udalostiach v meste. Tento spôsob prezentácie sa využíva v expozíciách všetkých významnejších múzeí. ( Východiskový zoznam hlavných hesiel je v prílohe.)

Veľmi dôležitou podmienkou takejto expozície je, aby nebola iba jednoúčelová, ale aby bola zakomponovaná do zariadenia, ktoré svojím mnohostranným zameraním vytvára záujem o návštevu u rôznych skupín obyvateľov a návštevníkov mesta. V meste Čadca sú v súčasnosti podmienky na to, aby sa pamätná sieň (múzeum) mesta vytvorila ako súčasť komplexu informačného centra so všetkými jeho modernými funkciami, ktoré by bolo navyše spojené s prevádzkou libressa- kaviarne-cukrárne a výstavnej siene galerijného typu.

Umiestnenie

Na tento účel sa ponúka možnosť využiť dva priestory. Prvou možnosťou sú priestory, ktoré v rokoch 1992-2010 využívala Kysucká galéria. Priestory sú po nedávnej dôkladnej prestavbe, pri ktorej najmä ich prízemná časť získala charakter moderného výstavného priestoru. V tomto priestore mohli nájsť svoje miesto všetky vyššie spomenuté súčasti komplexu. Po dohode s Kysuckou galériou v Oščadnici by v nich mohla pokračovať aj výstavná činnosť galérie z jej zbierkového fondu i z tvorby súčasných umelcov, vrátane amatérskej výtvarnej tvorby.

Druhou možnosťou je adaptovať na tieto účely priestory prístavby múzea v bývalom Palárikovom dome, kde bola svojho času taktiež aj výstavná sieň múzea a kde pred požiarom pôvodného Palárikovho domu fungovalo aj espresso. Mohlo by ísť o začlenenie do širšieho rámca celkového zámeru využitia týchto priestorov Táto alternatíva je však finančne a časove oveľa náročnejšia

Príloha

Najvýznamnejšie udalosti v histórii mesta – základné heslá

- Prvá písomná zmienka o Čadci - 1565

- Farský kostol sv. Bartolomeja - 1735

- Povýšenie obce na oppidum - 1778

- Pobyt delegácie SNR v meste – 1848

- Otvorenie prevádzky na železnici- 1871

- Čadca sídlom okresu - 1872

- Prvé priemyslové závody - píly (1883), súkenná továreň (1903)

- Stavba Palárikovho domu – 1927

- Stavba Mestského domu a Okresného úradu – 1932

- Rozvoj priemyslu po 2. svetovej vojne – závody Tatra a Slovena

- Významné podnikateľské aktivity v meste po roku 1990

- Dopravná infraštruktúra mesta

- Miestne časti: Čadečka , Drahošanka, Horelica, Milošová, Podzávoz, Rieka

- Špecifikum mesta- pľace

- Pamiatkovo chránené objekty

- Bytová výstavba – sídliská

- Prvé školy – výstavba základných a stredných škôl

- Nemocnica s poliklinikou

- Dom kultúry

- Kysucká knižnica

- Kysucké múzeum

- Kultúrni reprezentanti mesta- súbory

- Najvýznamnejší športovci mesta

- Partnerské mestá Čadce: Žywiec, Toruň, Valašské Meziříčí

Pozoruhodnosti mesta

- Kamenné gule v Milošovej- Megoňkách

- Minerálne pramene: Bukovský, Vojtovský

- Rybník v Milošovej

- Umelecké diela v exteriéri: mozaika na autobusovej stanici, socha (Matka s dieťaťom) na sídlisku Žarec, socha (Sediaca postava) v areáli nemocnice, výtvarný objekt (stena) na sídlisku III a na Gočárovej ulici, objekty Medzinárodného sochárskeho sympózia 2009

Významné osobnosti – medailóny

- Janko Palárik a jeho tradícia v meste

- František Xaver Daniš, kňaz, národný dejateľ

- Ján Nepomuk Derčík, cirkevný hodnostár

- Ivan Hálek, lekár

- Jozef Hnitka, učiteľ, spisovateľ

- Jozef Hranec. právnik, novinár

- Dominik Choluj, učiteľ, publicista

- Ľudevít Janota, historik, pamiatkár

- Ondrej Jariabek, herec

- Peter Jilemnický, spisovateľ

- Janko Kráľ, básnik

- Jozef Kubík, kultúrny dejateľ

- Anna Ličková, insitná maliarka

- Rudolf Matter, richtár, regionálny historik

- Ján Nemčák, kňaz a mecén

- Milan Polák, učiteľ, politik

- Albín Vrteľ, huslista, pedagóg

Čestní občania mesta

- Eugen Andrew Cernan, americký astronaut

- Carlo Vender, taliansky podnikateľ, podporovateľ umenia

- Ján Chryzostom Korec, kardinál

- Vojtech Didi, hudobný skladateľ a pedagóg

- Anton Blaha, advokát, predseda KKN

- Michal Staszkiewicz, kultúrny dejateľ z Torune

 

Vypracoval PhDr. Rudolf Gerát, Spolok priateľov Čadce


 

publikováno: 17.05.2011 | zobrazení: 4729