Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Stanovy Spolku priateľov Čadce

Názov združenia: Spolok priateľov Čadce
Sídlo združenia: Námestie slobody 30/28, 02201 Čadca

I. Poslanie a úlohy spolku
1.Spolok priateľov Čadce (ďalej len spolok) je dobrovoľným občianskym združením, založeným, a pôsobiacim v súlade so zákonom č. 83/1990 o občianskych združeniach.
2. Spolok a jeho členovia sa vo svojej činnosti riadia zákonmi, všeobecne záväznými predpismi, vlastnými stanovami a uzneseniami svojich orgánov.
3.Poslaním spolku je združovať občanov, ktorí chcú pomáhať všeobecnému rozvoju mesta na všetkých úsekoch jeho života.
4. Toto svoje poslania plní spolok predovšetkým týmito aktivitami:
a/ Sústreďovania, spracovávanie a publikovanie informácií o prírode, histórii ma súčasnom živote mesta
b/Zostavovanie a vedenie evidencie významných osobností žujúcich v meste a ich zapájanie do riešenia aktuálnych problémov
c/Propagovania histórie a pamätihodností mesta medzi mládežou
d/Zabezpečovanie obsahovej náplne tematickej strany o meste v regionálnej tlači a na internetovej stránke o meste
e/Spolupráca so Spolkom kysuckých rodákov v Bratislave a s rodákmi žijúcimi mimo mesta
f/Spolupráce s ustanovizňami a organizáciami, ktoré budú realizovať projekty s obdobným zameraním
g/Spolok môže vykonávať aj iné činnosti, pokiaľ tieto prispievajú k rozvoju mesta.

II. Členstvo v spolku
1.Členom spolku môže byť fyzická osoba, ktorá sa oboznámila so stanovami spolku a svojím podpisom na prihláške sa zaviazala ich plniť.
2.Zakladajúcimi členmi sú členovia, ktorí sa prihlásili do spolku pred jeho ustanovujúcou schôdzou.
3.Ďalšie osoby sa môžu stať členmi spolku na základe odporúčania najmenej dvoch členov spolku.
4.Prijímanie nových členov schvaľuje výbor spolku.
5. Výbor spolku môže pri neplnení povinností člena (nezaplatenie členského príspevku za dva roky) jeho členstvo zrušiť.

III. Základné práva a povinnosti členov spolku
1.Člen spolku m á tieto základné práva:
a/Zúčastňovať sa na zasadnutiach spolku
b/Voliť a byť volený do orgánov spolku
c/Predkladať návrhy orgánom spolku
d/Požadovať od orgánov spolku potrebné vysvetlenia.
2. Člen spolku má tieto základné povinnosti:
a/ Dodržiavať stanovy spolku a vykonávať činnosť smerujúcu k naplneniu jeho cieľov
b/Zaplatiť členský vklad a každoročný členský príspevok

IV. Organizácia a riadenie spolku
1. Orgány spolku sú: a/ členská schôdza
b/ výbor spolku
c/revízor účtov.
2. Členská schôdza spolku sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za rok /výročná schôdza/. O zvolaním mimoriadnej schôdze rozhoduje výbor spolku.
3. Členská schôdza volí výbor spolku a revízora účtov, kontroluje činnosť výboru a hospodárenie spolku a rozhoduje o všetkých zásadných otázkach činnosti spolku. Schvaľuje stanovy spolku a ich zmeny.
4. Výbor spolku je výkonným orgánom spolku. Výbor tvorí predseda spolku, tajomník, pokladník, kronikár, zástavník a dvaja členovia výboru.
5. Do pôsobnosti výboru patrí rozhodovanie o všetkých záležitostiach mimo tých, ktoré patria do rozhodovania členskej schôdze.
6. Štatutárnym predstaviteľom spolku je jeho predseda.
7. Spolok môže na výkon organizačne- administratívnych činností uzatvárať s fyzickými osobami dohody o vykonaní práce, resp. o pracovnej činnosti.
8. Revízor účtov kontroluje hospodárenie spolku a predkladá o ňom správu členskej schôdzi. Funkcia revízora je nezlúčiteľná s členstvom vo výbore spolku. Na zasadnutiach výboru sa môže zúčastňovať s hlasom poradným.
9. Všetky funkcie v spolku sú čestné, nehonorované.

V. Hospodárenie spolku
1. Na svoju činnosť získava spolok finančné prostriedky z týchto zdrojov:
a/ členské vklady a členské príspevky
b/ dary a príspevky od právnických a fyzických osôb podporujúcich činnosť spolku
c/ dotácie na realizáciu konkrétnych projektov
d/ výnosy z podujatí organizovaných spolkom.
2. Všetky príjmy spolku môžu byť použité iba na financovanie činností, ktoré sú v súlade s poslaním a úlohami spolku.
3. O svojom hospodárení vypracováva výbor spolku záverečnú správu za uplynulý rok, ktorú predkladá na schválenie členskej schôdzi.

VI. Zánik spolku
1. Spolok zaniká rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením.
2. O rozpustení alebo zlúčení rozhoduje členská schôdza spolku.
3. Pri zániku spolku rozpustením prechádzajú peňažné aktíva spolku na humanitárne účely podľa rozhodnutia členskej schôdze.

Záverečné ustanovenie
Tieto stanovy budú predložené ustanovujúcej členskej schôdzi spolku na schválenie.

Stanovy boli schválené Ministerstvo vnútorných vecí SR 13.3.2003 pod značkou VVS/1-900/90-21145.

Stanovy schválila ustanovujúca členská schôdza spolku 28. apríla 2003. Doplnky a zmeny boli schválené na výročných schôdzach spolku.


 

Súvisiace kategórie článkov :

publikováno: 16.10.2009 | zobrazení: 3428