Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Ročenka Spolku priateľov Čadce 2003- 2008

Momentky z histórie

Založenie Spolku
V histórii Spolku treba zaznamenať, že podnet na jeho založenie vytvorila trojica Jaroslav Velička, Jozef Marec a Rudolf Gerát, ktorí vypracovali návrh stanov a požiadali Ministerstvo vnútra SR o registráciu spolku. V tom čase podporilo tento zámer 47 osôb, ktoré majú štatút zakladajúcich členov. Po schválení žiadosti sa uskutočnila zakladajúca schôdza Spolku 28. apríla 2003, na ktorej boli schválené stanovy a zvolený výbor spolku.

Výbor pracoval v prvých rokoch v tomto zložení: predseda: Rudolf Gerát , tajomník Miroslav Golis, hospodár Štefan Čečotka, členovia výboru Marta Buchcarová, Miroslav Ďurica, Mária Húšťavová, Vladimír Kráľ, Jozef Marec a Jaroslav Velička , revízorka Magdaléna Hacková.
Na výročnej schôdzi 27. októbra 2005 sa Jaroslav Velička a Jozef Marec členstva vo výbore vzdali pre zaneprázdnenosť inými funkciami. Spolu s nimi z výboru odstúpil Miroslavom Golis. Na uvoľnené miesta bol zvolený Anton Pajonk a Magdaléna Hacková Výbor ostal sedemčlenný. Marta Buchcarová prevzala hospodárenie od Štefana Čečotku a Magda Hacková od začiatku vzorne vedie kroniku Spolku. Funkciu zástavníka vykonáva Štefan Čečotka. Za revízorku bola zvolená Mária Húšťavová . V tomto zložení pracoval výbor až do roku 2008.
Všetkým členom výboru patrí za túto prácu poďakovanie, pretože ide o dobrovoľnú činnosť bez akéhokoľvek nároku na odmenu.

Prvé kroky
Rok 2003 bol rokom 225. výročia udelenia mestských výsad Čadci panovníčkou Máriou Teréziou. To bol podnet na usporiadanie vzdelávacej súťaže pre žiakov základných škôl pod názvom 9x29=225, čiže Deväť štvtrťstoročí Čadce. Do súťaže sa zapojili žiaci všetkých šiestich základných škôl v meste. Pomôckou k príprave boli okrem inej literatúry aj seriál deviatich textov o meste, uverejňovaný v týždenníku Kysuce. Na súťaži spolupracovalo Centrum voľného času. Desať najlepších súťažiacich bolo odmenené vecnými cenami. Táto súťaž sa stala základom projektu Moja rodná Čadca, o ktorom ešte bude reč.
Celomestské finále súťaže sa konalo 28. apríla 2003 v Dome kultúry v Čadci. V ten istý deň bola aj ustanovujúca schôdza Spolku. Spolok tak začal svoju činnosť skôr, než bol oficiálne ustanovený.
V tom istom roku bola vypracovaný projekt na prípravu a vydanie monografie o meste Čadca, ktorý bol schválený vedením mesta. Prípravou tohto diela bol vyplnený celý nasledujúci a ešte aj kus ďalšieho roku činnosti Spolku.

Tvorivé súťaže
Základným zameraním činnosti Spolku je orientácia na mládež. Chceme dosiahnuť, aby každý žiak, ktorý ukončí v meste povinnú školskú dochádzku, odchádzal do života s ucelenými vedomosťami o svojom rodnom meste, aby mal dôvod byť na svoje rodisko hrdý . Pre väčšinu žiakov stredných škôl Čadca síce nie je rodiskom, ale tiež by mali vedieť čo najviac o meste, kde prežívali šťastné študentské roky. S týmto zameraním pripravuje Spolok pre mladých ľudí vzdelávacie a tvorivé súťaže.
V literárnej tvorbe to boli témy Mesto mojich snov a Čadca- mesto na Trojhraničí a vo výtvarných aktivitách súťaže Mesto na palete a fotosúťaže Čadca očami mladých . V tvorivých súťažiach chceme pokračovať aj v budúcnosti.

Čadca- mesto pri Trojhraničí
Pod týmto názvom bola vyhlásená v roku 2005 súťaž študentov stredných škôl v meste Čadca. Súťaž mala podnietiť študentov k úvahám a formou eseje vyjadriť názory o možnostiach využitia výhodnej geografickej polohy mesta pre jeho rozvoj. Zapojilo sa do nej 10 študentov. Na prvom mieste bola vyhodnotená práca Ľubomíry Školovej , študentky Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci. Práca bola uverejnená v týždenníku Kysuce.

Čadca očami mladých
Túto súťaž mladých fotografov sme usporiadali v rokoch 2006 a 2007. Počet súťažných prác v týchto prvých ročníkoch nebol vysoký, ale ich úroveň sa z roka na rok zvyšuje.
V roku 2006 získali ocenenia Tomáš Záhumenský a Milan Suška, v nasledujúcom ročníku Branislav Padyšák , Gabriel Horos, Tomáš Záhumenský a Dana Lipková.

Moja rodná (Čadca)
Vydanie monografie o meste bolo podnetom na usporiadanie vzdelávacej súťaže pre žiakov základných škôl. Zámerom súťaže, ktorá sa opakuje každý rok, je, aby každý žiak, opúšťajúci základnú školu, vstupoval do života s informáciami o svojom rodnom meste. Súťaž sa začína v školách, kde by sa mali na hodinách vyučovania jednotlivých predmetov zaraďovať aj o regionálne poznatky. Základným informačným materiálom by mala byť práve monografia o meste. Spolok priateľov Čadce pripravil pre učiteľov zoznam vyše 200 otázok, vďaka ktorým môžu usporiadať vlastné súťaže na školách. Najlepší účastníci- reprezentanti jednotlivých škôl sa stretávajú na celomestskom finále, ktoré sa koná vo veľkej sále Domu kultúry za účasti žiakov, ktorí sa takto z odpovedí na otázky dozvedia ďalšie poznatky o meste. Víťazom prvého kola súťaže v roku 2006 sa stalo družstvo zo ZŠ na Komenského ulici. Druhý ročník súťaže vyhrali súťažiaci zo ZŠ Čadca- Horelica.

Prvé (samostatné) stretnutie čadčianskych rodákov
To slovo v zátvorke znamená, že toto stretnutie malo aj svojho predchodcu. Bolo ním Prvé (svetové) stretnutie kysuckých rodákov, ktoré sa konalo v roku 1994 z príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Kysuciach. Zúčastnilo sa na ňom- prirodzene- aj významní rodáci z Čadce, avšak ako súčasť širšieho spoločenstva. Samostatné stretnutie bolo 27. augusta 2005 v rámci osláv 440. výročia prvej písomnej zmienky o Čadci.
Zúčastnilo sa na ňom 22 osobností, ktoré pôsobia mimo Čadce, zaujímajú sa o dianie v meste a podľa možností aj napomáhajú riešenie problémov jeho rozvoja.
Účastníkov stretnutia privítal na pôde mesta Primátor Jozef Pohančeník, ktorý im predstavil víziu rozvoja mesta v nasledujúcich rokoch. Potom sa hostia zúčastnili na otvorení výstavy fotografií Miroslava Golisa Čadca v 20. storočí, na ktorej autor predstavil vyše 500 záberov z nedávnej histórie mesta.
Vyvrcholením slávnosti bola slávnostná prezentácia monografie mesta, na ktorej knihu uviedol bývalý riaditeľ Kysuckého múzea a v súčasnosti generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Dr. Peter Maráky . V sprievodnom programe účinkovali všetky súbory záujmovej činnosti pôsobiace pri Dome kultúry v Čadci. Stretnutie pokračovalo priateľským posedením účastníkov pri ľudovej hudbe.
Stretnutie sa stretlo s priaznivým ohlasom. Predpokladá sa jeho pokračovanie o päť rokov, v roku 2009.

Stretnutia s významnými rodákmi
Spolok si kladie za cieľ svojej činnosti aj „zviditeľňovanie“ významných rodákov Čadce, ktorí môžu výsledkami svojich tvorivých aktivít motivovať k nasledovaniu.
Príležitosťou, ktorú sme využili, bol 40. ročník Palárikovej Rakovej v Čadci, kde pôsobila v odbornej porote herečka Komorného divadla v Martine Mgr. art. Ľubomíra Krkošková- Hlaváčová. Sprostredkovali sme jej stretnutie so žiakmi základných umeleckých škôl, ktoré sa uskutočnilo na II. ZUŠ v Čadci. Stretnutie, ktoré organizačne pripravila členka výboru Spolku Magdaléna Hacková, bolo podľa vyjadrenia účastníkov veľmi zaujímavé a inšpiratívne.
10. apríla 2008, pri príležitosti 70. narodenín športového reprezentanta a funkcionára plk. PhDr. Ivana Čierneho , sme usporiadali jeho stretnutie so športovcami a študentmi. Jubilantovi predtým osobne zablahoželal k jubileu primátor mesta Ing. Jozef Vražel.

Označenie vybratých pľacov- tohoročná aktivita Spolku
Čadčianske pľace sú zaujímavým cieľom na turistické vychádzky pre obyvateľov mesta i jeho návštevníkov. Aby sa účastníci týchto vychádzok mohli lepšie orientovať, Spolok pripravil projekt, podľa ktorého budú aspoň tie najodľahlejšie pľace označené informačnými tabuľkami. Na takéto označenie bolo vybratých 37 pľacov, čiže polovica z ich celkového počtu. Projekt bol prijatý, ale dotácia bola (dúfajme, že len zatiaľ) schválená len na označenie časti pľacov. Projekt sa bude realizovať v priebehu tohtoročného leta .

Členovia
Ako sme už uviedli, na svojej zakladajúcej schôdzi mal Spolok 46 členov. V organizáciách spolkového typu, kde z členstva nevyplývajú žiadne výhody, ale má ich spájať spoločný názor a či spoločné úsilie o dosiahnutie určitého cieľa, je prirodzený pohyb členov. Prejavilo sa to aj v našom Spolku. V priebehu piatich rokov sa do Spolku prihlásilo ďalších 64 členov, avšak z rôznych dôvodov sa členstvo ukončilo 20 osôb. U najväčšieho počtu osôb bolo členstvo zrušené pre trvalý, viac ako dva roky trvajúci nezáujem o členstvo, čo sa prejavilo najmä nezaplatením členského príspevku. Sme toto názoru, že evidovať a vykazovať tzv. matrikových členov, ktorí sa kedysi prihlásili a potom o spolok nejavia ani minimálny záujem, nie je pre žiadnu organizáciu užitočné.
V súčasnosti má Spolok 90 členov. Pociťujeme však potrebu získať za členov najmä mladých ľudí, pretože počet členov, ktorí prekročili 60 rokov tvorí polovicu členskej základne. Uvedomujeme si, že náš Spolok nie je organizáciou, ktorá by svojím členom ponúkala atraktívne možnosti sebarealizácie a že najsilnejším motívom členstva je snaha podporiť snahy, ktoré sú pre mesto a jeho obyvateľov prospešné, ktoré prispievajú k jeho dobrému menu medzi spoluobčanmi i na verejnosti mimo mesta. Je to teda služba verejnosti. Bezplatná, dokonca dotovaná z vlastných zdrojov vo forme členských príspevkov.

Spolupráca s vedením mesta
S uspokojením môžeme konštatovať, že aj predchádzajúci aj súčasní predstavitelia mesta prejavujú voči Spolku ústretový postoj. Nielen tým, že predchádzajúci i súčasný primátor sú členmi Spolku, ale aj podporou projektov, ktorými sa Spolok uchádza o poskytnutie dotácií na realizáciu svojich zámerov. Podotýkame však, že vo všetkých prípadoch išlo o zámery, ktoré prinášali prospech mestu a z ktorých žiaden člen Spolku nezískal hmotný prospech.
Vedenie mesta poskytuje Spolku minikanceláriu o rozmeroch 4x2 m za symbolické nájomné jednu korunu, pričom všetky ostatné náklady (elektrická energia, vykurovanie, odvoz TKO, vodné a stočné, telefón a internet) uhrádza v plnej výške oficiálny nájomca priestorov- regionálny výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. Inak povedané, Spolok ťaží z „personálnej únie“ oboch organizácií, pretože ich predsedom je jedna a tá istá osoba. Dá sa to povedať aj tak, že jedna dobrovoľná organizácia podporuje druhú a obe sú tolerované vedením mesta, pretože obe sa snažia o jeho prosperitu a dobré meno.

Publikačná činnosť

Monografia
Najvýznamnejším dielom, ktoré vzniklo zásluhou Spolku je monografia o meste Čadca. Jeho potreba sa pociťovala už dlhší čas. Veď posledné dielo s obdobným zameraním bolo vydané v roku 1981, čiže pred štvrťstoročím. Za ten čas sa v meste udiali najmä po roku 1989 prevratné zmeny, ktoré si vyžadovali zaznamenanie v komplexnom prehľade. Preto si spolok ako jednu z prvých úloh určil prípravu diela s takýmto zameraním. V priebehu roka 2003 bol vypracovaný komplexný návrh, ktorý následne schválilo vedenie mesta a svojím príspevkom na jeho vydanie ho podporilo aj Ministerstvo kultúry SR a Kysucká kultúrna nadácia v Bratislave.
Predseda Spolku, ktorý zabezpečoval prípravu monografie, získal k spolupráci 17 autorov. Jednotlivé kapitoly diela vypracovali :

 

ThDr. Ladislav Belás – Dejiny farnosti Čadca
RNDr. František Beleš- Prírodné pomery
Mgr. Marta Buchcarová- Spolkový život
Scarlet Ďurná- Významné osobnosti
PhDr. Rudolf Gerát- Kultúra a školstvo
Rastislav Hajnoš (v spolupráci s Mgr. Matúšom Briestenským a Mgr. Eduardom Gabrišom) - Šport
Mgr. Mária Hušťavová- Ľudová kultúra
Mgr. Antónoia Hudecová- Židovská komunita a Čadca po 2. svetovej vojne
Mgr. Vladimír Kráľ- Partnerské vzťahy
MUDr. Jozef Marec (v spolupráci s PhDr. Stanislavou Mikuškovou a MUDr. Jozefom Valkom)- Starostlivosť o zdravie
Mgr. Andrea Paráčová- Mešťania v Čadci
Mgr. Ladislav Paštrnák- Periodická tlač
Mgr. Anna Straková- Vývoj obyvateľstva
Ing. František Ščury- Budúcnosť mesta
PhDr. Ivan Žilinčík- Historický vývoj do roku 1945
Svojimi čierno- bielymi historickými fotografiami obohatil dielo Mgr. Miroslav Golis farebnými fotografiami ho dotvoril do atraktívnej podoby PaedDr. Jaroslav Velička.
Knihu pripravilo do tlače vydavateľstvo Magma Čadca pod vedením Márie Ščuryovej.
Kniha vyšla v roku 2005 a jej uvedenie do života bolo jedným z nosných programov osláv 440. výročia prvej písomnej zmienky a meste.
Kniha bola vďaka svojej obsahovej a výtvarnej stránke ocenená titulom KNIHA KYSÚC ROKU 2005.

Čadčianske pľace
Dva roky po vydaní monografie o meste pripravil Spolok ďalšiu publikáciu , tentoraz o čadčianskych pľacoch. Ich existencia v meste je osobitným historickým, sociologickým, urbanistickým a etnografickým fenoménom, ktorý si vyžadoval osobitné spracovanie. Veď na území mesta je doposiaľ 75 pľacov, v ktorých žije štvrtina obyvateľov mesta. Viaceré nich - najmä v miestnej časti Horelica- sa vývojom zrástli do uceleného súboru a niektoré- v južnej časti mesta na svahoch Javorníkov- sa postupne vyľudňujú. Napriek tomu ako celok dodávajú mestu nezameniteľný charakter.
Zámer na prípravu knižky odobrilo vedenie mesta a svojím finančným príspevkom aj Ministerstvo kultúry SR a Kysucká kultúrna nadácia v Bratislave. Na príprave sa rozhodujúcim spôsobom podieľali predseda Spolku, ktorý vypracoval všetky texty, v spolupráci s autorom čierno- bielych historických fotografií Miroslavom Golisom a autorom farebných fotografií Jaroslavom Veličkom. Technickú spoluprácu pri identifikácii osád poskytol Ing. Ľubomír Vojár a ďalší pracovníci z mestského úradu. Fotografiami prispeli aj ich majitelia z niektorých osád. Knižku vydalo vydavateľstvo Magma Čadca.
„Predpremiérou“ verejnej prezentácie knižky bolo priateľské stretnutie členov Spolku v krčme Múzeum na pľaci U Králi v Čadečke, kde mali možnosť zakúpiť si ju za polovičnú cenu. Túto možnosť využilo 32 členov.
Verejné „uvítanie do života“ knižky bolo v rámci hlavného programu Dní mesta Čadca 26. augusta 2007, keď autori odovzdali prvý výtlačok primátorovi mesta Ing. Jozefovi Vráželovi.
Knižka vzbudila očakávaný záujem u obyvateľov, pretože už začiatkom roku 2008 bol skoro celý jej náklad – 500 výtlačkov- rozpredaný. Uvažujeme o dotlači.

Výstavy
Významnou zložkou činnosti Spolku je výstavná činnosť. Je zameraná najmä na prezentáciu prác z výtvarných súťaží, ktoré vyhlasuje Spolok a sledujeme ( niekedy aj spolu corganizujeme) tiež výstavy členov nášho Spolku.
V uplynulom období bolo na tomto úseku našej práce najvýznamnejším podujatím výstava Čadca v XX. storočí, na ktorej sa predstavil člen výboru Spolku Mgr. Miroslav Golis súborom vyše 500 fotografií vo vestibule Domu kultúry v Čadci pri oslavách 440. výročia mesta. Výstava vzbudila veľký záujem návštevníkov. Pre svoju výnimočnú dokumentárnu hodnotu sa stala podnetom pre odkúpenie podstatnej časti tohto súboru fotografií do zbierok Štátneho archívu, pobočky v Čadci, kde bude k dispozícii záujemcom o ich tvorivé využitie na prezentáciu mesta.
Výberom diel z tejto výstavy sa prezentovalo mesto Čadca v partnerskom meste Žywiec v septembri 2005 pod názvom Čadca w objektywie- miasto jakiego nie znamy.

Ďalšie výstavy boli zamerané na prezentáciu diel z tvorivých súťaží vyhlásených Spolkom. Bola to fotosúťaž súťaž Čadca očami mladých a súťaž Mesto na palete, z ktorých boli najlepšie práce vystavené v Dome kultúry v januári 2008 ako podujatie k 230. výročiu udelenia mestských výsad Čadci.
Vo fotografickej časti súťaže boli ocenené fotografie Branislava Padyšáka zo Svrčinovca, Gabriela Horosa a Tomáša Záhumenského z Čadce, vo výtvarnej tvorbe dospelých zvíťazili autori Ing. Štefan Čečotka, člen výboru Spolku a Ing. Jozef Vrábel z Podvysokej. Pre mimoriadnu hodnotu súboru diel týchto autorov podstatnú časť z nich odkúpilo mesto Čadca na svoje reprezentačné účely.
Výsledkami svojej tvorivej činnosti v oblasti fotografie sa predstavil a mesto Čadcu reprezentoval člen Spolku Dr. Jaroslav Velička na výstavách v Pulčíne na Morave a v partnerských mestách Valašské Meziříčí a Žywiec. Na každej z týchto výstav sa jeho diela stretli s veľkým záujmom a ocenením návštevníkov. Jeho diela sú cenným príspevkom k reprezentácii mesta.

Listy priateľom
Na informovanie členov a ostatných obyvateľov mesta o činnosti Spolku využívame dostupné prostriedky. Z času na čas v prináša informácie o činnosti periodikum Čadčan, v ostatnom čase pod značkou Spolku. Niektoré z týchto správ sa objavujú aj na internetovom portáli mesta www.mestocadca.sk, kde má spolok vlastnú rubriku. Pretože značná časť členov býva mimo mesta, na informačný styk s nimi využívame aj občasník Listy priateľom, ktorý vychádza podľa potreby, spravidla dvakrát ročne a ktorý posielame členom poštou Doteraz vyšlo 8 vydaní. Aktuálne informácie o činnosti spolku možno získať aj osobne od členov výboru, alebo telefonicky na čísle 041/4324814. V naliehavých prípadoch je k dispozícii aj e-mailová adresa predsedu Spolku r.gerat@centrum.sk  alebo tajomníčky- hospodárky domcek@cvcca.edu.sk
Domnievame sa, že informovanie členov je dostatočné. Viac by sa však mal Spolok prezentovať na verejnosti.

Reprezentačné obrazové pásmo o Čadci
Mesto Čadca a Spolok priateľov Čadce dlhší čas pociťovali ako nedostatok: chýbajúci komplexný súbor obrazovej dokumentácie, zobrazujúci pohľad na mesto. Dramaticky sme si to uvedomovali vtedy, keď bolo treba prezentovať mesto na podujatiach v partnerských mestách Žywiec a Valašské Meziříčí. Predtým sme museli prácne a narýchlo vyberať z fotoarchívov vhodné fotografie a zoraďovať ich do ako- tak zmysluplnej výpovede o meste. Výsledok aj tak nemohol byť úmerný vynaloženej námahe. Preto sme predložili mestu projekt na vypracovanie takéhoto uceleného pásma. Po jeho schválení sa práce na jeho príprave ujali Dr. Jaroslav Velička, autor fotografií a Dr. Rudolf Gerát, ktorý vypracoval stručný komentár k jednotlivým záberom.
Pásmo obsahuje spolu vyše stovky farebných fotografií, ktorými sa mesto predstavuje v komplexnom pohľade na jeho prírodné podmienky, významné historické udalosti, výstavbu a bohatou dokumentáciou jeho súčasného mnohostranného života. Je to vlastne reprezentačná obrazová publikácia o meste s priliehavým komentárom. Pásmo zvýrazňuje dynamiku v živote mesta, v ktorom dominuje mladosť, reprezentovaná pôsobením siedmich stredných škôl a učilíšť, rozvetvenou aktivitou kultúrnych inštitúcií a súborov umeleckej tvorivosti. V pásme je zobrazený i spoločenský život, vrcholiaci na každoročných Bartolomejských hodových dňoch. Pripomína sa aj bohatá ponuka možností na rôznorodé športové aktivity v meste a v jeho okolí, ktorá vyúsťuje do záverečného pozvania na návštevu a pobyt v našom meste.
Sme presvedčení, že obrazové pásmo dobre poslúži pri rôznych príležitostiach, kde bude treba podať v hutnej skratke čo najviac relevantných informácií o meste. Pásmo si možno objednať na oddelení školstva, kultúry a mládeže Mestského úradu v Čadci.

Do ďalšej päťročnice

Na každej dlhšej túre máme sklon pri vhodnej zastávke potešiť sa pohľadom na prekonaný úsek cesty a zároveň si rozvrhnúť plán ďalšieho postupu. Tak je to aj pri polookrúhlom výročí nášho spolku. Kladieme si v duchu otázku: Ako ďalej ?
Ak chceme ostať verní nášmu programu, ktorý je zakotvený v stanovách, treba nám uvažovať o tom ako ho budeme napĺňať v nasledujúcich rokoch.
Základný súbor informácií o našom meste je sústredený v monografii a v knižke o čadčianskych pľacoch. Ostáva však ešte nemálo oblastí, kde sme neprenikli dostatočne do šírky a do hĺbky. Mali by sme sa ešte vrátiť k histórii čadčianskej farnosti a k popisu objektov náboženskej povahy, ktoré tu vznikali po stáročia i v nedávnej minulosti, podrobnejšie zmapovať vývoj prírodných zaujímavostí v meste a jeho okolí, sústrediť poznatky o významných rodákoch a dejateľoch, ktoré sú roztratené vo viacerých publikáciách a doplniť ich novými, aktuálnymi. Objavil sa aj návrh na vydanie publikácie so starými pohľadnicami mesta, porovnávajúc ich so súčasným stavom. Možno by stálo za to pripomenúť si znovu aj slávnu históriu Palárikovho domu s jeho smutným koncom. Predpokladáme, že výsledky nášho poznávania by bolo možné ponúkať verejnosti v menej nákladných publikáciách, ktoré prinášajú pohotovejšie informácie a nie sú veľmi finančne náročné.
Chceme naďalej rozvíjať a upevňovať dobé vzťahy rodákov a priateľov Čadce k tomuto mestu. Radi spolupôsobili by sme pri ich stretnutí na pôde mesta pri okrúhlych výročiach mesta. Najbližšia príležitosť k tomu bude v roku 2010, pri 445. výročie prvej písomnej zmienky o Čadci.
Vieme, že svoje pôsobenie máme zamerať predovšetkým na mládež. Preto chceme pokračovať v podnecovaní jej záujmu o históriu i súčasnosť mesta najmä vyhlasovaním tvorivých súťaží na aktuálne témy pre stredoškolákov . Osvedčená súťaž Moja rodná Čadca pre žiakov základných škôl by mala mať svoje pokračovanie každý rok, aby deti vychádzali zo školy s dobrými poznatkami o svojom rodnom meste. Radi by sme motivovali aj školy , aby v nových vyučovacích programoch, ktoré budú postupne tvoriť, dali viac priestoru regionálnej tematike.
V neposlednom rade by sme radi prispeli k lepšej informovanosti o meste označením významných objektov informačnými tabuľkami na budovách a na vybratých osadách, čo sme síce už začali, ale treba v tom pokračovať.
Pri všetkých týchto plánoch sa budeme naďalej spoliehať na podporu mesta. Veď to robíme v súlade s poslaním jeho samosprávy. Navyše zadarmo.
Tak nám Pánboh pomáhaj !


Ročenka Spolku priateľov Čadce 2003- 2008
Pripravil Dr. Rudolf Gerát
Grafická úprava a tlač: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Vydané v júni 2008.


 

Súvisiace kategórie článkov :

publikováno: 16.10.2009 | zobrazení: 4437